slo | eng
Domov > Novice
Oddaja tovornih vagonov v najem
07.10.2015

Spoštovani poslovni partner,

Obveščamo vas, da imamo na razpolago za oddajo v najem tovorne vagone serije Laags in tovorne vagone serije Laas, ki so v Sloveniji registrirani kot P (privatni) vagoni.

Vsi vagoni so preurejeni v vagone primerne za prevoz kontejnerjev.

Lokacija, kjer se vagoni trenutno nahajajo: Ljubljana, Slovenija.

Tehnični podatki vagonov Laags 446:

 • Dolžina čez odbojnike: 2 x 13,86 = 27,72 m
 • Nakladalna dolžina poda: 2 x 12,50 = 25,00 m
 • Nakladalna širina poda: 2,73 m
 • Nakladalna površina poda: 2 x 34 = 68 m2
 • Število osi: 2 x 2 = 4 m
 • Višina poda na GRT: 1.175 mm
 • Največja dovoljena hitrost: 100 km/h
 • Lastna masa: cca. 25,00 t

Skica vagona serije Laags
Skica s tehničnimi podatki vagona Laags


Tehnični podatki vagonov Laas 430:

 • Dolžina čez odbojnike: 2 x 13,86 = 27,72 m
 • Nakladalna dolžina poda: 2 x 12,50 = 25,00 m
 • Nakladalna širina poda: 2,73 m
 • Nakladalna površina poda: 2 x 34 = 68 m2
 • Število osi: 2 x 2 = 4 m
 • Višina poda na GRT: 1,24 m
 • Največja dovoljena hitrost: 100 km/h
 • Lastna masa: cca. 25,00 t

Laas vagoni niso kodificirani za prevoz H.C., ker bi bil prevoz izredna pošiljka.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na kontaktni osebi:

g. Milan Pavlič: milan.pavlic@fersped.si ali
ga. Mira Aljaž: mira.aljaz@fersped.si

 

 

Obvestilo o imenovanju
17.09.2015

Spoštovani poslovni partner,

Obveščamo vas, da je z dnem 8.9.2015 prenehalo delovno razmerje direktorju družbe Fersped, d.o.o., g. Tomažu Martinu Jamniku.

Za novega zakonitega zastopnika družbe Fersped, d.o.o. je bil z dnem 9.9.2015 imenovan g. Jožef Petrovič.

V prepričanju, da bomo še naprej uspešno sodelovali, vas lepo pozdravljamo.

Fersped, d.o.o. 

 

 

48. sejem MOS
25.08.2015

Spoštovani,

Tudi letos sodelujemo na 48. sejmu MOS v Celju, prav tako s skupino SŽ.

Obiščite nas v dvorani L na razstavnem prostoru št. 9.

Veseli bomo vašega obiska.

Vaš Fersped tim


 

 

 

Sejem MOS
04.09.2014

Spoštovani,

Tudi letos sodelujemo na 47. sejmu MOS, tokrat s skupino SŽ.

Obiščite nas v dvorani L na razstavnem prostoru 7.

Veseli bomo vašega obiska.

Vaš Fersped tim

47. sejem MOS 

 

 

Sprememba pravnoorganizacijske oblike podjetja
29.07.2014

Z dnem 25.7.2014 je družba Fersped d.d. vpisala v sodni register spremembo pravnoorganizacijske oblike. Nov naziv družbe se glasi: FERSPED, d.o.o..

Prosimo vas, da spremembe upoštevate pri izstavitvi dokumentacije.

 

 

Pridobili smo FSC certifikat
10.07.2014

Družba Fersped d.d. je s strani Bureau Veritas Certification z dnem 07.07.2014 pridobila certifikat FSC. To pomeni, da smo pripravili in uspešno implementirali sistem kontrole na področju trgovine z lesnimi sekanci, drvmi in hlodovino, ki so certificirani FSC 100% in FSC Mix.

S pridobljenim certifikatom zagotavljamo informacijsko sledljivost  blaga od gozda do končnega kupca. S tem izkazujemo skrb za okolje, saj pridobljeno blago izhaja iz odgovornega upravljanih gozdov, kjer ne prihaja do nedovoljene sečnje. S tem se zagotavlja, da končni kupec uporabi okolju prijazen izdelek oz. blago.

 

 

Novo skladišče v Kopru
30.12.2013

Od septembra 2013 dalje je vsem našim strankam na voljo novo pokrito skladišče v Kopru, v neposredni bližini Luke Koper. Skladiščne površine merijo cca. 3500 kvadratnih metrov, ima pa status carinskega skladišča. Namenjeno je pretovoru in hrambi vseh vrst paletiziranega, kosovnega in razsutega tovora v vrečah.

Vabimo vas, da nas za več informacij oz. cene skladiščnih storitev kontaktirate.

Vaš Fersped tim 

 

 

Sklic skupščine družbe Fersped d.d.
11.06.2013

Na podlagi 7.3.3 člena Statuta družbe Fersped, d. d., Mednarodna špedicija, Parmova 37, SI-1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 36. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje direktor družbe Jože Visintin

skupščino družbe Fersped d.d.

Skupščina bo dne 12. julija 2013 ob 11. uri na sedežu družbe Fersped, d. d., Mednarodna špedicija, Parmova 37, SI-1000 Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine
Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se na predlog glavnega direktorja imenuje Gorazd Podbevšek. Za preštevalca glasov se na predlog glavnega direktorja imenuje ga. Natalija Sankovič.

Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka ga. Nevenka Tory.

Obrazložitev: Za uspešno in zakonito vodenje skupščine je potrebo izvoliti delovne organe, ki pa na vsebinsko odločanje nimajo vpliva.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2012, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012 ter seznanitev skupščine z revizijskim poročilom za poslovno leto 2012

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se skupščina seznani z letnim poročilom družbe za leto 2012 ter revizijskim poročilom za poslovno leto 2012.

Po predlogu uprave in nadzornega sveta se skupščina seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2012.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012
Predlog sklepa št. 2:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.

4. Imenovanje posebnega revizorja
Predlog sklepa št. 3:

Skupščina imenuje družbo BO CONSULTING d.o.o. za posebnega revizorja. Posebni revizor pregleda posle od leta 2008 do 2012 na naslednjih področjih:
- dani krediti in poroštva
- dolgoročne finančne in kapitalske naložbe
- posle, ki so povzročili oslabitve naložb in terjatev
- investicijska vlaganja ter nakup in prodaja nepremičnin
- vse podjemne pogodbe (o delu, avtorske pogodbe)
- poslov družbe, za katere je oziroma bi moral v skladu s statutom družbe podati soglasja tudi nadzorni svet družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto 2013
Predlog sklepa št. 4:
Skupščina imenuje kot pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje računovodskih izkazov Fersped d.d. za poslovno leto 2013 družbo ABC revizija d.o.o.

6. Sprejem sklepa o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine

Predlog sklepa št. 6 na zahtevo glavnega delničarja Slovenske železnice d.o.o., skladno z 296. in 384. členom ZGD-1:
»6.1. Družba Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (v nadaljevanju glavni delničar) je imetnik  377.966 delnic izdajateljice družbe Fersped, d.d., Mednarodna špedicija, Parmova 37, SI-1000 Ljubljana (Fersped d.d.). Vseh delnic družbe Fersped d.d. je 387.602, torej je glavni delničar imetnik  97,51 % vseh delnic. Skladno z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 to predstavlja več kot 90 – odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Fersped d.d.

6.2. Vseh  9.636 delnic družbe Fersped d.d., s sedežem Parmova 37, SI-1000 Ljubljana, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenese na glavnega delničarja proti plačilu primerne denarne odpravnine iz točke 4.) tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega sklepa.

6.3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register pri Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe Fersped d.d Parmova 37, SI-1000 Ljubljana z računa manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

6.4. Glavni delničar je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 2,663 EUR za vsako delnico družbe Fersped d.d.. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5 % letno. Po tem ko so manjšinski delničarji ustrezno pozvani k posredovanju podatkov za izplačila, se šteje, da so upniki v zamudi, če poziva v razumnem roku ne spoštujejo in se njihovo plačilo ne obrestuje več.

6.5. Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
a.) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP-A;
b.) v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A.

6.6. Izplačilo primerne denarne odpravnine manjšinskemu delničarju bo glavni delničar vršil preko računa, odprtega pri banki NLB, d.d 02923-0019346887, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskemu delničarju izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.«

Obrazložitev:
Glavni delničar družbe je skladno z določbami 385. člena ZGD-1 zahteval sklic skupščine na kateri se bo odločalo o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Višina denarne odpravnine je določena primerno skladno z določbami 385. člena ZGD-1, kar izkazuje pisno poročilo glavnega delničarja o primernosti višine denarnega nadomestila, in revizorjevo poročilo o pregledu primernosti višine denarne odpravnine. Nestrinjanje posameznega manjšinskega delničarja nima vpliva na njegovo izključitev iz družbe.

Gradiva
, o katerih bo odločala skupščina družbe, vključno z:
- predlog sklepa o prenosu delnic,
- letnimi poročili družbe za zadnja tri poslovna leta,
- pisnim poročilom glavnega delničarja o primernosti višine denarnega nadomestila,
- izjavo banke v skladu z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 in
- revizorjevim poročilom o pregledu primernosti višine denarne odpravnine,
so delničarjem na razpolago in vpogled na sedežu družbe Parmova 37, SI-1000 Ljubljana od sklica skupščine dalje vsak delovni dan od 11. do 12. ure. Vsakemu delničarju bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis listin iz prve, tretje in pete alinee prejšnjega stavka.

Družba poziva manjšinske delničarje
(in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da  na naslov večinskega lastnika: Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskemu delničarju, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja oziroma imetnika pravice do donosov iz delnic ter davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun delničarja odprt ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 (delovne) dni pred napovedano skupščino pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi po stanju na zadnji dan prijave.

Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine upravi družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi.«

Način glasovanja:
Vsaka delnica daje delničarju en glas. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov kapitala.

Vljudno vabljeni!

Fersped, d. d., Mednarodna špedicija
Parmova 37
SI-1000 Ljubljana

Glavni direktor
Jože Visintin

 

 

Sklic 24. skupščine delničarjev družbe Fersped d.d.
24.05.2013

Na podlagi 7.3.3 člena Statuta družbe Fersped, d. d., Mednarodna špedicija, Parmova 37, SI-1000 Ljubljana, v skladu z 2. odstavkom 36. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah sklicuje direktor družbe Jože Visintin

24. skupščino delničarjev družbe Fersped d.d.

Skupščina bo dne 6.6.2013 ob 11. uri na sedežu družbe Fersped, d. d., Mednarodna špedicija, Parmova 37, SI-1000 Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Fersped, d.d., da sprejme naslednji:
Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se na predlog glavnega direktorja imenuje Gorazd Podbevšek. Za preštevalca glasov se na predlog glavnega direktorja imenuje Natalijo Sankovič. Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Sonja Puppis.

Obrazložitev: Za uspešno in zakonito vodenje skupščine je potrebo izvoliti delovne organe, ki pa na vsebinsko odločanje nimajo vpliva.

2. Seznanitev skupščine z Načrtom o finančnem in poslovnem prestrukturiranju družbe

Skupščina družbe se seznani s Poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, ki ga je pripravila uprava družbe in mnenjem nadzornega sveta.

3. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Fersped, d.d., da sprejme naslednji:
Predlog sklepa št. 3:

3.1 Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.617.434,49 EUR, se poveča za 2.900.000,00 EUR, tako da po povečanju znaša 4.517.434,49 EUR.

3.2 Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede z izdajo 694.956 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki imajo enake lastnosti kot obstoječe delnice in skupaj z njimi tvorijo isti razred. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na skupno 1.082.558 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek osnovnega kapitala 4,172926068492939 EUR na delnico.

3.3 Emisijska (prodajna) vrednost ene nove delnice je enaka pripadajočemu deležu v osnovnem kapitalu delnice in sicer 4,172926068492939 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh 694.956 novih delnic pa 2.900.000,00 EUR.

3.4 Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti izključi.

3.5 Vse novo izdane delnice vpiše in vplača družba Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (Slovenske železnice d.o.o.). Delnice družba Slovenske železnice d.o.o. vplača s stvarnim vložkom v skupni vrednosti 2.900.000,00 EUR in sicer iz naslova konverzije terjatev do družbe Fersped d.d. v znesku 2.900.000 EUR. Terjatve izhajajo iz Pogodbe o prevzemu dolga med družbami Slovenske železnice d.o.o., NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (NLB d.d.), in Fersped d.d. z dne 10.5.2013. S to pogodbo so Slovenske železnice d.o.o. prevzele terjatev družbe NLB d.d. do družbe Fersped d.d., ki jo je ta imela do NLB d.d. iz naslova kreditne pogodbe št. LD0932100150 z dne 17.11.2009 in dodatkov od 1 do 10 k tej kreditni pogodbi. Terjatev je imela naravo revolving kredita v višini 2.900.000 EUR.

3.6 Vplačani presežek kapitala znaša 0 EUR.

3.7 Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa. Šteje se, da je postopek vpisa in vplačila delnic uspešen, če Slovenske železnice d.o.o. do dne 21.6.2013 vpiše in vplača vseh 694.956 novo izdanih delnic družbe.

3.8 Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi, d.d., Ljubljana.

3.9 Vpis delnic poteka na sedežu družbe. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je družba Slovenske železnice, d.o.o., kot edina vpisnica novih delnic dolžna vplačati emisijsko vrednost vpisanih delnic iz točke 3.3 tega sklepa. Za vplačilo novo izdanih delnic sklene družba Slovenske železnice, d.o.o. z družbo pogodbo o izročitvi stvarnega vložka iz točke 3.5 tega sklepa.

3.10 Nove delnice se štejejo za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

3.11 Nadzorni svet družbe se pooblasti za uskladitev besedila statuta družbe v skladu s predmetnim sklepom o povečanju osnovnega kapitala z vložki, vključno z navedbo predmeta stvarnega vložka, osebe, od katere družba pridobi stvarni vložek in števila delnic, ki so zagotovljene s stvarnim vložkom. Predsednik nadzornega sveta družbe je pooblaščen, da podpiše čistopis statuta družbe.

Obrazložitev: Družba je glede na določbe ZFPPIPP dolgoročno plačilno nesposobna in insolventna. Povečanje osnovnega kapitala je nujno potrebno, da se zagotovi nadaljnje poslovanje družbe, oziroma prepreči stečaj.

4. Kritje izgube in poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Fersped, d.d., da sprejme naslednji:
Predlog sklepa št. 4:

4.1 Na podlagi bilance stanja družbe na dan 31.12.2012 čisti poslovni izid poslovnega leta 2012 znaša -6.227.762,73 EUR. Del te izgube je uprava družbe pokrila s prenesenim dobičkom iz prejšnjih let v znesku 80.484,83 EUR. Izguba po pokrivanju iz prenesenih dobičkov znaša -6.147.277,90 EUR. Del te izgube družbe v znesku 1.042.978,33 EUR se krije v breme kapitalskih rezerv družbe v znesku 1.042.978 EUR. Izguba po pokrivanju iz kapitalskih rezerv znaša -5.104.299,57 EUR.

4.2 Preostanek prenesene čiste izgube poslovnega leta 2012 po pokrivanju iz prenesenega dobička in kapitalskih rezerv v znesku -5.104.299,57 EUR se delno krije v breme osnovnega kapitala družbe s postopkom poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala.

4.3 Osnovni kapital družbe, ki po povečanju skladno s prejšnjim sklepom skupščine znaša 4.517.434,49 EUR in je razdeljen na 1.082.558 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic,  se zmanjša za znesek 2.900.000,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.617.434,49 EUR. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je delno pokrivanje izgube iz leta 2012. Celotno zmanjšanje kapitala se porabi za pokrivanje izgube v znesku 2.900.000,00 EUR, tako da izguba po pokrivanju iz prenesenega dobička, kapitalskih rezerv in zmanjšanja osnovnega kapitala skladno s tem sklepom znaša -2.204.299,57 EUR.

4.4 Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2012.

4.5 Ker ima družba kosovne delnice, se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe po njegovem zmanjšanju znaša 1,494 EUR in presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic in je po zmanjšanju osnovni kapital še vedno razdeljen na 1.082.558 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

4.6 Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se opravi po povečanju osnovnega kapitala skladno s točko 3. dnevnega reda te skupščine. Ta sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala prične veljati z dnem, ko je sklep o povečanju osnovnega kapitala iz točke 3. te skupščine vpisan v sodni register.

4.7 Nadzorni svet družbe se pooblasti za uskladitev besedila statuta družbe v skladu s predmetnim sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe po vpisu v Sodni register. Predsednik nadzornega sveta družbe je pooblaščen da podpiše čistopis statuta družbe.

Obrazložitev: Družba je glede na določbe ZFPPIPP dolgoročno plačilno nesposobna in insolventna. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z namenom pokrivanja izgube je nujno potrebno, da se zagotovi nadaljnje poslovanje družbe, oziroma prepreči stečaj.

Gradiva
, o katerih bo odločala skupščina družbe, vključno z:
- Letnimi poročilom družbe za leto 2012 na podlagi katerega se dela poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala,
- Poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja in Mnenjem nadzornega sveta,
- Poročilom delničarja o stvarnem vložku,
- pisnim Poročilom o razlogih za izključitev prednostne pravice v postopku povečanja osnovnega kapitala z vložki,
- Poročilom o reviziji stvarnih vložkov,
so delničarjem na razpolago in vpogled na sedežu družbe Parmova 37, SI-1000 Ljubljana od sklica skupščine dalje vsak delovni dan od 11. do 12. ure.

Pogoji za udeležbo na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vsaj 3 (delovne) dni pred napovedano skupščino pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniški knjigi po stanju na zadnji dan prijave.

Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 8 dni po objavi sklica skupščine upravi družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi.

Način glasovanja:
Vsaka delnica daje delničarju en glas. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen sklepov pod 3. in 4. točko dnevnega reda, za sprejem katerega je potrebna ¾ večina na zasedanju skupščine zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Fersped, d. d., Mednarodna špedicija
Parmova 37,
SI-1000 Ljubljana

Glavni direktor
Jože Visintin

 

 

Vremenske razmere vplivajo na delo v Luki Koper
09.02.2012

Spoštovani poslovni partnerji!

Vremenske razmere so danes brez posebnosti, kar omogoča normalne delovne pogoje na vseh terminalih

Kontejnerski terminal je z ladijskimi operacijami pričel že včeraj v drugi izmeni, zaradi gneče pa še vedno velja omejitev, ki je bila objavljena v torek, 7.2.2012:

Kontejnerski terminal do preklica ne sprejema polnih kontejnerjev, ki so namenjeni nakladanju na ladjo
.

Vremenska napoved za prihodnje dneve zopet predvideva poslabšanje. V noči na petek naj bi se burja ponovno okrepila in stopnjevala svojo moč. V petek (10.2.) in soboto (11.2.) so predvideni sunki vetra do 140 km/h, burja pa bo po napovedih oslabela šele v nedeljo.

O morebitnih omejitvah vas bomo sproti obveščali.

Vaš Fersped

 

 

Oteženo delo v Luki Koper
07.02.2012

Spoštovani poslovni partnerji,

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je pretovor na kontejnerskih ladjah onemogočen že več kot teden dni. Tovor s kontejnerskega terminala ladijsko nismo odpremljali, medtem ko je na kopenski strani pretovor nemoteno potekal v obeh smereh.

V tem času se je na terminalu nakopičilo izredno veliko število kontejnerjev namenjenih nakladanju na ladje, zato smo primorani
do preklica zapreti terminal in sicer od danes, 7.2.2012 od 22.00 ure dalje za kontejnerje v prihodu z vagoni, kamioni ter iz interne dostave in odstave. Ukrep je nujen v kolikor želimo ob ponovnem pričetku operacij zagotoviti nemoten servis.

Glede na vremensko napoved naj bi takšna situacija trajala še nekaj časa. O ponovni sprostitvi in vseh drugih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Zahvaljujemo se za razumevanje nastale situacije.

Vaš Fersped

 

 

Kontrolna presoja ISO 9001 / 2008
24.01.2011

Prejšnji teden smo uspešno prestali kontrolno presojo po ISO 9001/ 2008 certifikacijske hiše Bureau Veritas. T.i. "pinkijev" (večjih napak) nismo dobili, presojevalci pa so nam dali nekaj koristnih priporočil, ki jih bomo s pridom uporabili.

 

 

Nova spletna stran
08.09.2010

Spoštovani obiskovalci, obstoječi in potencialni partnerji!

Z današnjim dnem je zaživela vsebinsko in grafično prenovljena spletna stran družbe Fersped, d.d.. Prizadevali smo si, da bo izgled enostaven, vsebina pa čim bolj popolna. Želimo si, da nam boste uporabnost in koristnost podatkov na spletu izkazali z vašo naklonjenostjo pri skupnem poslovanju.

Vabimo vas k ogledu novosti o storitvah, ki jih ponujamo domačim in tujim partnerjem. Predstavljene so naše storitve na področju železniške, pomorske, cestne in letalske logistike, prav tako pa so vsebine razdeljene tudi glede na blagovne skupine, ki jim v našem podjetju dajemo poseben poudarek. Ne manjka niti opis storitev, povezanih s carinjenjem, davčnim zastopanjem, informacijsko podporo, skladiščenjem in drugih, za nas prav tako pomembnih storitev.

Veseli bomo vašega obiska in povratnih informacij v smislu predlogov, pohval in pripomb ter vseh poslanih povpraševanj.

Hkrati se vsem obstoječim strankam zahvaljujemo za izkazano zaupanje, skupaj s potencialnimi partnerji pa se že veselimo prihodnjega sodelovanja.

Vaš Fersped tim

 

 KONTAKT


Sedež družbe:
Fersped, d.o.o.
Parmova 37
SI-1000 Ljubljana

Tel:
+386 1 300 71 00
+386 1 300 71 10
Fax:
+386 1 436 15 74

E-pošta:
info@fersped.siPOVPRAŠEVANJE


Izpolnite povpraševanje in nam ga pošljite, mi pa vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Vnesi povpraševanje


E-NOVICE


Prijavite se na e-novice
Ime:
E-pošta:

Fersped, d.o.o., Parmova 37, SI-1000 Ljubljana, tel: +386 1 300 71, +386 1 300 71 12, fax: +386 1 436 15 74